Curriculum vitae - Torgeir Bruun Wyller


Personalia:
Født 1960 i Vancouver BC, Canada

Foreldre:
Biolog/studieinspektør Kari Bruun Wyller og
Statsviter/professor Thomas Chr. Wyller

Gift 1983 med biolog/lektor Liv Holtan-Hartwig

Barn:
Tuva Elisabeth, født 1986
Guro Marie, født 1989
Fredrik August, født 1994


Utdannelse
Examen artium, Nordstrand videregående skole, naturfaglinjen 1979
Cand.med., Universitetet i Oslo 1985
Dr. med., Universitetet i Oslo 1998, med avhandlingen "Consequences of cerebral stroke"
Spesialist i indremedisin og geriatri 2004


Yrkeserfaring
Mars-juni 1982 medarbeider ved Meyerløkkaprosjektet, et tverrfaglig prosjekt innen sosialt arbeid i Oslo. Arbeidet med kartlegging av trafikkstøyproblemer, administrasjon i forbindelse med oppstart av prosjektet, og med beboerorganisering.

Januar 1986 - juni 1987 turnustjeneste Moss sykehus og Karlsøy kommune.

Juni 1987 - desember 1988 hjemmeværende (omsorgsarbeid).

Januar 1989 - mai 1990 siviltjeneste som fengselslege og administrativ leder av helseavdelingen ved Ila landsfengsel og sikringsanstalt.

1987 - 90 deltids allmennpraksis (kveldspraksis) på Nordstrand i Oslo.

1990 - 91 utredningsarbeid for Helsedirektoratet og Vegdirektoratet om helseeffekter av veitrafikkstøy.

Mai 1990 - august 1992 forskningsstipendiat ved Nasjonalforeningens forskergruppe i geriatri, Geriatrisk avdeling, Ullevål sykehus. 70-80% stilling, siste 6 mndr 20% stilling.

Februar - august 1992 assistentlegevikar ved Medisinsk avdeling, Aker sykehus.

August 1992 - desember 1996 klinisk stipendiat ved Universitetet i Oslo, Geriatrisk avdeling, Ullevål sykehus. Arbeidet, foruten forskning, med undervisning av medisinske studenter i geriatri.

1992 - 95 regelmessig legevaktkjøring, Frogn kommune.

Mai 1995 - desember 1996 tilsynslege i ca. 20% stilling, og januar 1997 - september 1999 overlege i 60% stilling ved Conrad Svendsen Senter, som er som er et spesialsykehjem for døve med tilleggshandikap og en virksomhet i Stiftelsen Signo (tidligere Stiftelsen Hjemmet for Døve).

Mars 1997 -  november 2004 prosjektleder for prosjektet Geriatriske IT-tjenester (GerIT). Prosjektet var ut 1999 finansiert av Statens Helsetilsyn i samarbeid med enkeltsykehus, Norsk geriatrisk forening og farmasøytisk industri. Formålet er å knytte norske geriatriske avdelinger sammen gjennom et lukket intranett for undervisning og fagutveksling, og å synliggjøre norsk geriatri på Internett.

1998-99 deltids engasjement som forskningsveileder knyttet til Slagprosjektet ved Geriatrisk avdeling, Ullevål sykehus.

September 1999 - mai 2002 assistentlege ved Medisinsk klinikk, Aker sykehus. September 2002 - desember 2003 50% assistentlege samme sted.

Juni - august 2002 assistentlege ved medisinsk avdeling, Vest-Agder sykehus, nå Sørlandet sykehus, Kristiansand

September 2002 - desember 2003 50% postdoktor i geriatri ved Universitetet i Oslo, januar - september 2004 100% stilling.

September 2002 - september 2007 deltids medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske Lægeforening

Fra oktober 2004 professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege/medisinsk leder ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus.


Veiledning

Kandidater veiledet frem til doktorgrad:
Hovedveileder

Medveileder

Kandidater under veiledning:
Hovedveileder

Medveileder


Diverse
Utstrakt foredragsvirksomhet på videre- og etterutdanningskurs for leger og annet helsepersonell.

Faglig medarbeider i tidsskriftet Clinical Rehabilitation

Medlem av styret i Norsk selskap for aldersforskning 1996 - 2001

Medlem av det sakkyndige utvalg i Norsk forening mot støy 1990-2002

Medlem av redaksjonsutvalget i for Norsk legemiddelhåndbok 2004-2010.

Medlem av Rådet for eldre i Nasjonalforeningen for folkehelsen 2005-2008.

Medlem av styret for Undervisningssykehjemmet i Helseregion Øst 2006-2009.

Medlem av styret for Centre for Molecular Biology and Neuroscience (Centre of Excellence ved Universitetet i Oslo) 2009-2012.

Vant studentenes undervisningspris 1995.

Årets Oslo-lege 2013.