Undervisning i geriatri i Termin 2 av Modul 8 ved professor Torgeir Bruun Wyller

Generelt om undervisningen i geriatri

Tilbake til Torgeir Bruun Wyllers hjemmeside

 

Polyfarmasi, bivirkninger og interaksjoner hos eldre
Med Espen Saxhaug Kristoffersen (allmennmedisin) og Vigdis Vindenes (farmakologi)
Hensikten med seminaret er at studentene skal få trene på å vurdere en kompleks (men typisk) medisinliste. Vi følger den samme pasienten, og hennes medisinliste, gjennom hele seminaret, og drøfter medisinlisten fra både allmennmedisinsk, farmakologisk og geriatrisk synspunkt.
Læringsutbytter i geriatri som seminaret skal bidra til å oppfylle:
 drøfte hvordan legemidlers indikasjoner, kontraindikasjoner og interaksjoner påvirkes av høy alder, grad av skrøpelighet, polyfarmasi, redusert nyrefunksjon og samtidige sykdommer
 planlegge og gjennomføre en legemiddelgjennomgang hos eldre med polyfarmasi
Miniforelesning
Oppsummerings-pdf
Farmapodden 2022: Podcast om legemiddelbruk hos eldre. Del 1. Del 2.

 

Vurdering av kognitiv funksjon hos akutt syke eldre
Med Jon Håvard Loge (atferdsmedisin)
Dette seminaret tar utgangspunkt i en filmsnutt på litt over ti minutter. Filmen er tatt opp for noen år siden med en autentisk pasient og i en autentisk setting. Pasienten er filmet bakfra for å hindre gjenkjenning, men er ikke fullstendig anonymisert, og ville kunne kjennes igjen av personer som kjenner henne. Hun har gitt samtykke til at filmen brukes til undervisning av legestudenter som har taushetsplikt, men ikke til offentlig spredning av filmen. Det er derfor viktig at dere ikke har uvedkommende til stede når dere deltar på seminaret. Vi bruker filmen som utgangspunkt for diskusjon om strategier for å vurdere kognitiv funksjon hos akuttinnlagte pasienter, og strategier for effektiv kommunikasjon med pasienter der vi kan være usikre på det kognitive funksjonsnivået. Vi setter av relativt mye tid til diskusjon, både i grupper og i plenum. Deres utbytte av seminaret vil være avhengig av at dere er aktive i diskusjonen.
Læringsutbytter i geriatri som seminaret skal bidra til å dekke
 Diagnostisere de vanligste demenssykdommene (Alzheimers sykdom, vaskulær demens, frontotemporallappsdemens, lewylegemedemens og parkinsondemens) og drøfte deres kliniske særtrekk og årsaker, og de viktigste behandlingstiltakene
 Diagnostisere, utrede og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens
 Diagnostisere, utrede og behandle delirium
Kapitler i Wyller: Geriatri (3. utgave 2020) som bidrar til å dekke de samme læringsmålene
 Kapittel 6. Kognitiv svikt
 Kapittel 18. Kognitiv vurdering
 Kapittel 39. Demenssykdommer
 Kapittel 40. Delirium.
Relevant kapittel i Gulbransen & Finset: Skreddersydde samtaler (2. utgave 2019)
 6.10. Tips for ulike situasjoner – kognitiv svikt
Noen sentrale lysbilder
Nevropodden delirium. Del 1. Del 2

 

Hjerneslag - akuttbehandling og rehabilitering
Med Ole Morten Rønning (nevrologi)
På dette seminaret vil vi drøftet hjerneslagsykdommene bredt – fra akutt klinisk diagnostikk til sekveler og utfall, og fra både geriatrisk/indremedisinsk og nevrologisk perspektiv. Det blir ikke noen pasient som skal presenteres av noen av studentene, men vi stiller med kasuistikker og legger stor vekt på å få til en diskusjon. Vi håper derfor at dere vil være aktive!
Læringsutbytter i geriatri som seminaret skal bidra til å dekke:
 Formulere en adekvat behandlingsplan for slagpasienter
Kapitler i Wyller: Geriatri (2020) som behandler samme stoff som klinikken:
 Kapittel 16. Generell medisinsk undersøkelse
 Kapittel 26. Supplerende undersøkelser ved utredning av geriatriske pasienter
 34.1 Intervensjonsradiologi
 Kapittel 41. Hjerneslagsykdommer.
Kapitler i Gjerstad, Helseth, Rootwelt: Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen som behandler samme stoff:
 Kap 23
 Kap 24
Ole Morten Rønning: Inndeling og lokalisasjon av hjerneinfarkt (pdf)
Miniforelesning om slagsymptomer
Miniforelesning om akuttbehandling etter reperfusjonsfasen
Videobasert opplegg om kognitive symptomer etter hjerneslag.
Kort forelesning om neglekt (primært laget for pasienter og pårørende)

 

Infeksjoner hos eldre
Med Birgitte Stiksrud (infeksjonsmedisin) og Gustav Lohte(farmakologi)
På dette seminaret vil vi drøfte noen av de spesielle forholdene ved infeksjonssykdommer hos eldre, med stor vekt på bruk av kasuistikker. Vi legger stor vekt på å få til en diskusjon.
Læringsutbytter i geriatri som seminaret skal bidra til å dekke
 Drøfte hvordan legemidlers indikasjoner, kontraindikasjoner og interaksjoner påvirkes av høy alder, grad av skrøpelighet, polyfarmasi, redusert nyrefunksjon og samtidige sykdommer
 Vurdere hvorvidt funksjonssvikt har oppstått akutt, subakutt eller kronisk, og betydningen av en slik vurdering
Læringsutbytter i infeksjonssykdommer som seminaret skal bidra til å dekke
- Kunne gjøre rede for infeksjoner hos eldre
Læringsutbytter i farmakologi som seminaret skal bidra til å dekke
- Vurdere individuelle forhold hos den enkelte pasient som har betydning for legemiddelvalg (bl.a. alder, kjønn, genetikk, andre sykdommer/komorbiditet) og mulige interaksjoner med andre legemidler
- Vurdere spesielle forhold hos eldre pasienter med sammensatte sykdommer og polyfarmasi, og konsekvenser for medikamentvalg og -dosering
Kapitler i Wyller: Geriatri (2020) som behandler samme stoff som klinikken:
 Kapittel 5. Organrettede og generelle symptomer
 Kapittel 26. Supplerende undersøkelser ved utredning av geriatriske pasienter
 Kapittel 32. Vaksiner
 Kapittel 42. Infeksjoner
Miniforelesning

 

Pasienten med mange sykdommer og mange legemidler (heldagsseminar)
Med Jørund Straand (allmennmedisin)
Dette er et interaktivt heldagsseminar om multisykelighet og polyfarmasi. Vi veksler mellom gruppearbeid og plenumssesjoner der gruppene etter tur må presentere det de er kommet frem til
Læringsmål som dette seminaret skal bidra til å dekke
 drøfte hvordan legemidlers indikasjoner, kontraindikasjoner og interaksjoner påvirkes av høy alder, grad av skrøpelighet, polyfarmasi, redusert nyrefunksjon og samtidige sykdommer
 planlegge og gjennomføre en legemiddelgjennomgang hos eldre med polyfarmasi
Skriftlig materiale om samme læringsmål:
Kapittel 31, Legemidler (i noen grad også i kapittel 26, Supplerende undersøkelser ved utredning av geriatriske pasienter, og 45, Nyresykdommer og nyresvikt) i Geriatri – en medisinsk lærebok, 3. utgave, 2020.
Seponeringslisten 2022 fra den danske Sundhetdsstyrelsen
Strategier for legemiddelgjennomgang (forelesningsplansjer)
Farmapodden 2022: Podcast om legemiddelbruk hos eldre. Del 1. Del 2.
Miniforelesning