Om forelesninger og klinikker i geriatri ved professor Torgeir Bruun Wyller

Tilbake til Torgeir Bruun Wyllers hjemmeside

Generelt
Timeplansystemet ved UiO fungerer dessverre dårlig. Derfor legger jeg ut alle undervisnignsressureser og all informasjon om forelesninger, seminarer og klinikker her i stedet!

Jeg ønsker at mine forelesninger, seminarer og klinikker skal skje i størst mulig dialog med auditoriet. Jeg bruker minst mulig ferdige lysbilder. Derfor er det umulig å "legge ut" forelesningen på nettet. Min forelesning er ikke noe som "legges ut", min forelesneing er en felles begivnehet for studentene og meg selv, som skapes der og da. Derfor gjør jeg heller ikke opptak av forelesningene. Det er helt OK hvis man ikke prioriterer å komme på min undervisning; det kan være andre måter å oppnå læringsutbyttene på som er like effektive! Hvis man foretrekker å lese for å oppnå læringsutbyttene, anbefaler jeg min lærebok i geriatri som dekker samtlige læringsutbytter.

Som en kompensasjon for studenter som er forhindret fra å komme, har jeg for en del av undervisningsseansene spilt inn miniforelesninger på 10-20 minutter, som ligger på YouTube, med lenke fra relevant undervisningsseanse.

De fleste av mine forelesninger/seminarer/klinikker innledes med en pasienthistorie presentert på lysbilde, og ut fra denne diskuterer vi oss sammen frem til de viktigste forholdene ved diagnostikk, patofysiologi, utredning og behandling av de aktuelle tilstandene. Jo mer aktive studentene er, desto større blir læringsutbyttet!

Jeg bruker tavlen mye, og hvis studentene skriver ned det som står på tavlen, vil dere ved undervisningens slutt sitte igjen med et ekstrakt av det viktigste som er sagt. Jeg forsøker å strukturere tavlebruken i spalter, og anbefaler studentene å strukturere sien notatsider på samme måte.

Selv om en del av timene har navn av "klinikker", har jeg ikke med meg "ekte" pasienter, og det er heller ikke nødvendig at noen av studentene kommer og undersøker en pasient dagen i forveien.

Læringsutbyttebeskrivelser for geriatri
Læringsutbyttene i geriatri er normgivende for hva som er forventet til eksmen. Modul 3. Modul 8.

Modul for modul
Modul 1
Modul 2
Modul 3 - Termin 1
Modul 4
Modul 8 - Termin 1
Modul 8 - Termin 2

Andre undervisningsressureser
Forelesning om falltendens hos eldre (primært laget for fysioterapeuter i Nordstrand bydel, relevant også for legestudenter)
Fysiologiske forandringer hos eldre pasienter. Bidrag i "Du puster for fort", en podcast for ambulansearbeidere og annet akuttmedisinsk personell.
Intervju om "Demensomsorg i gjennomstrømningens tid", Demensdagene 2019.
Intervju om skrøpelighet hos eldre. Aldring og helse 2020
Intervju om sykehustjenester for akutt syke eldre. Nasjonal geriatrikongress 2022.
Farmapodden 2022: Podcast om legemiddelbruk hos eldre. Del 1. Del 2.
Nevropodden 2022. Del 1Del 2.
Miniforelesning om delirium: Del 1. Del 2

Fem provoserende påstander om forelesninger
Forelesninger virker ofte (men ikke alltid) som en metode for å overføre foreleserens notater til studentenes notater uten at de passerer hjernen på noen av dem
Forelesninger som fungerer som avskriftøvelser er lite verdifulle. I gamle dager bestod forelesernotatene av stygge overhead-transparenter; nå består de av mer forseggjorte elektroniske lysbilder. Men avskrivningsvirksomheten blir ikke mer meningsfull av den grunn. En forelesning skal inspirere til videre lesning, forklare vanskelig stoff, sette ting i sammenheng. Hvis poenget er å bibringe studentene kompendier, finnes det mer moderne metoder i vår tid en avskrivning. 

Jo færre PowerPoint-bilder, desto bedre forelesning
Elektroniske lysbilder kan være utmerkede til sitt bruk, f.eks. til å bygge opp komplekse figurer. Men bruken har gått over alle støvleskaft, og mange bruker dem hodeløst. De brukes som substitutt for den gode muntlige formulering som alle forelesninger hviler på, virker passiviserende på tilhørerne og binder foreleseren. Mange forelesere i våre dager står og leser høyt fra sine egne lysbilder. Hvorfor ikke da bare sende dem elektronisk til tilhørerne, så slipper de å komme?

 

Tavle er det mest miskjente pedagogiske virkemiddel i vår tid
Få ting gjør meg så rasende som når jeg kommer til et nymotens auditorium uten tavle! Tavle er et utmerket hjelpemiddel fordi det tvinger foreleseren til ikke å notere mer enn det studentene kan skrive ned i et tempo som samtidig setter dem i stand til å høre hva som sies. Dessuten er tavlebruk mye mer fleksibel enn ferdigfabrikkerte bilder, slik at foreleseren ikke blir så bundet. 

 

Lysbilder er ikke gode som kompendium - kompendier er ikke gode som lysbilder
Det blir stadig vanligere å "legge ut forelesningen på nettet" eller dele ut "handouts" - opptrykk av lysbildeminiatyrer, gjerne seks og seks på hvert ark. For mange studenter synes det som hovedmotivasjonen for å komme på forelesningen er å få med seg disse. Men det som fungerer når det blir projisert på lerretet, er som regel ikke bra skriftlig. På lerretet bør man (om noe) bare ha stikkord - men det blir for knapt å lese på etterpå. Blir man fristet til å legge på mer tekst, slik at studentene skal få mer nytte av arkene senere, blir de fort alt for overlesset med tekst til å være gode lysbilder! Nei, skjegg for seg og snørr for seg! Skal du absolutt bruke lysbilder, så la dem være nettopp lysbilder. Synes du studentene i tillegg treger noe skriftlig, så får du lage et kompendium! 

 

En forelesning trenger ikke være preget av passiviserende enveiskommunikasjon!
Forelesninger kan godt være studentaktiviserende - men da må forelseren legge opp til det.