Undervisning i geriatri i Termin 1 av Modul 8 ved professor Torgeir Bruun Wyller

Generelt om undervisningen i geriatri

Tilbake til Torgeir Bruun Wyllers hjemmeside

 

Praktisk klinisk håndtering av funksjonssvikt
Med Holgeir Skjeie (allmennmedisin)
Dette seminaret handler om funksjonssvikt hos eldre. Funksjonssvikt er et «universalsymptom» som sees svært ofte ved sykdom hos eldre, og det brukes ofte som innleggelsesdiagnose. Siden «funksjonssvikt» er helt uspesifikt, trenger vi å rydde i begrepene og innhente supplerende informasjon på en strukturert måte. Er funksjonssvikten uttrykk for en akutt sykdom som trenger rask innleggelse, eller trenger pasienten først og fremst omsorg og pleie? Kan denne pasienten bli hjemme, kan hun legges inn på kommunal akutt døgnenhet (KAD), eller trenger hun sykehusinnleggelse? Vi håper å kunne formidle praktisk-klinisk kunnskap som er nyttig i jobben som lege.
Læringsmål i geriatri som dette seminaret særlig er rettet mot:
 Drøfte hvorvidt funksjonssvikt har oppstått akutt, subakutt eller kronisk, og trekke konklusjoner av en slik vurdering
 Beskrive en pasients funksjonsnivå (dagliglivets aktiviteter) og mobilitet (for eksempel ganghastighet og balanse)
 Formulere en plan for tidlig mobilisering for akutt syke gamle.
Relevant litteratur: Kapittel 5 i Wyller: Geriatri - en medisinsk lærebok. 3. utg. 2020. Dette kapittelet er lagt ut her og forutsettes lest før seminaret. Andre kapitler fra læreboken blir ikke lagt ut.
Vi vil dele dere inn i grupper for å diskutere kasusene. Mye av læringen ligger i det dere diskuterer der. Når vi så samles i plenum ønsker vi tilbakemelding fra gruppene.
Det vil ikke blli gjort opptak av seminaret, siden læringsutbyttet ikke ligger i å "høre på" men å delta. Som alternativ for dem som er forhindret fra å være til stede, er det spolt inn en miniforelesning

 

Palliativ behadnling i sykehjem
Med Inger Thorsland Austbø (allmennmedisin)
De fleste sykehjemspasienter har kort gjenstående levetid og alvorlig sykdom. Mange av dem har også plagsomme symptomer. Sykehjemmene er derfor et viktig sted for palliativ behadnling. Men de palliative utfordringene er andre enn man typisk ser i hospice og i palliative avdelinger på sykehus. Svært mange av symptonene hos sykehjemspasienter har med demens å gjøre. Enten ved at demens i seg selv gir plagsomme symptomer, eller ved at demens påvirker symptomene på andre sykdommer. På dette seminaret diskuterer Inger Thorsland Austbø, som er en erfaren sykehjemslege, og jeg hvordan man kan gi best mulig palliasjon til pasineter i sykehjem.
Læringsmål i geriatri som dette seminaret særlig er rettet mot:
 Planlegge og gjennomføre palliativ behandling av eldre pasienter, herunder anvende prinsipper for analgesi og lindring av andre plagsomme symptomer i livets sluttfase
 Diagnostisere, utrede og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens
 Reflektere over etiske og medisinske aspekter ved behandlingsbegrensing i livets sluttfase
Kapitler i Wyller: Geriatri (3. utgave 2020) som bidrar til å dekke de samme læringsmålene
 Kapittel 12. Smerte
 Kapittel 19. Vurdering av depresjon, angst og atferdsforstyrrelser
 Kapittel 36. Palliativ behandling
 Kapittel 37. Nedtrapping av livsforlengende behandling.


Workshop om smertebehandling
Dette er en workshop med mange lærere, der jeg bidrar med en del om smerte hos eldre.
Oppsummering av min del
Miniforelesning

 

Ernæring hos eldre
Seminar med Morten Mowe (indremedisin), Reidun Førde (medisinsk etikk), Katrine Gahre Fjeld (odontologi) og Sissel Urke Olsen (ernæringsfysiolog)
Seminaret er bygget opp rundt et pasientkasus som vi forsøker å belyse fra ulike faglige vinklinger, og veksling mellom plenumsdrøfting og drøfting i smågrupper.
Læringsmål i geriatri som dette seminaret særlig er rettet mot:
- planlegge og gjennomføre en enkel utredning av eldre pasienter med ernæringssvikt
Kapitler i Wyller: Geriatri (3. utgave 2020) som bidrar til å dekke de samme læringsmålene
 Kapittel 9. Underernæring og dårllig appetitt
 Kapittel 25. Vurdering av ernæringsstatus
 Kapittel 30. Ernæring
Miniforelesning om mitt hovedbidrag, som er om legemidler og underernæring.
Plansjer til Morten Mowes bidrag
Plansjer til Sissel Urke Olsens bidrag
Plansjer til Katrine Gahre Fjelds bidrag
Plansjer til Reidun Førdes bidrag